Đối tác đồng hành

Để triển khai hiệu quả dự án SBPE, cũng như hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp tham gia chương trình, CSSB đã làm việc và nhận được sự đồng hành của nhiều đối tác. Danh sách các đối tác như sau:

1. Trung tâm chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp - Đại học Quốc gia Hà Nội (CSK-VNU)

Trung tâm CSK-VNU có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và quảng bá nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của bảo hộ sở hữu trí tuệ. Cung ứng các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cán bộ khoa học, hoàn tất các thủ tục đăng ký, chứng nhận phát minh, sáng chế; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN); hỗ trợ và tổ chức các hoạt động chuyển giao tri thức, sản phẩm KH&CN của ĐHQGHN ra ngoài xã hội, đồng thời tiếp nhận và chuyển giao tri thức từ bên ngoài vào ĐHQGHN. Liên kết, hợp tác quốc tế để triển khai các hoạt động chuyển giao tri thức quốc tế, môi giới KH&CN theo quy định. CSK-VNU cũng là đơn vị Hỗ trợ khởi nghiệp có vị thế cao tại Việt Nam.

Trụ sở Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp (CSK-VNU)

Với chương trình SBPE, CSK-VNU hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các vấn đề về bảo hộ sở hữu trí tuệ; hỗ trợ trưng bày sản phẩm tại khung gian cung cầu; tư vấn các vấn đề khác về sản phẩm.

Hai Trung tâm CSK-VNU và CSSB ký kết đồng hành và tổ chức chương trình SBPE

2. (đang cập nhật)